Start
Nyheter
FAQ
Modeller
318iC M Design
325iC M Technic
M3 Cabrio
Baur TC
Original Utrustning
Suffletten
Tekniska Data
Köpguiden
Historik
Vagnpark
GDS
Delar & Tillbehör
Underhåll
Litteratur
Länkar
Forum Autopower

Kontroll och justering av suffletten
 

 

 

Vad görs?

 

Justering av sufflettställningens mikrobrytare S1 och S2 samt längden på stag liksom sufflettställningens läge gentemot karossen så att sufflettens öppning och stängning fungerar som den ska.

 

Vad krävs?

 

Sufflettluckan rätt justerad enligt kontroll/justering av sufflettluckan.

 

 

Sufflettens mekanism som kontrolleras och ev. justeras

 

Sufflettens drivmekanism återfinns under skyddsplåten på höger sida i sufflettlådan och kan delas in i två delar. Den första delen öppnar och stänger suffletten och består av vred nr 5, tryckstag nr 3 som är kopplad till sufflettställningen. Den andra delen höjer och sänker den bakre bågen ovanför hatthyllan och består av vred nr 4 och dragstag nr 2 som är kopplad till den bakre bågen. 

Fig. 8.2 Sufflettens drivmekanism placerad delvis under skyddsplåten på höger sida i sufflettlådan

 

 

Justeringspunkter för sufflettens mekanism

 

 

 • Sufflettställningens läge gentemot karossen
 • Mikrobrytarna S1 och S2 brytlägen via justerskruvarna på sufflettmotorn nr 1 i bagageutrymmet
 • Längden på dragstaget nr 2 och tryckstaget nr 3

 

Verktyg

 

 • Insex
 • Mejslar (spår, kryss)
 • Torx
 • Spikutdragare
 • Specialverktyg (54 34 10) eller spetstång tillsammans med polygrip
 • Skjutmått
 • Gradskiva, måttstock
 • Ficklampa
 • Loc tite
 • Fett

 

 

Tidsåtgång

 

1 – 6 tim beroende på hur många punkter som behöver justeras. Uppföljning och efterjustering nästa dag ca 30 min.

 

 

 

FÖRBEREDELSE FÖR ATT SÖKA UPP BRYTLÄGEN

 

 

 1. Tändningsläge 1. Tryck på öppna suffletten och stoppa inte förrän efter att luckmotorn har stannat med luckan i helt öppet läge och bakre bågen precis börjat gå ner.

 

 1. Lossa skyddsplåten till höger i sufflettlådan (sitter med torx). Lossa staget nr 2 från vred nr 4 samt stag nr 3 från vred nr 5. Om detta är svårt pga stor spänning i stagen, tryck på öppna knappen tills den bakre bågen fällts ner mera och lossa stagen inifrån baksätet efter att ha kört suffletten fram och tillbaka för att hitta ett läge med mindre spänning i stagen. Staga upp den bakre bågen manuellt med tex ett rep eller dyl.

 

 1. Tändningsläge 1. Tryck på öppna suffletten till att vred nr 5 pekar nästan rakt framåt. Lossa sedan vred nr 4 genom att vrida specialskruven (skalle med två små hål) moturs med specialverktyg (54 34 10) eller tex. en spetstång tillsammans med en polygrip. Lyft bort vred nr 4.

 

 1. Lossa staget 8 till luckan via kulkopplingen. Om det är svårt pressa samtidigt lite på luckan så att den öppnar mera. Om detta ändå är svårt pga. stor tryckspänning i staget så är mekanismen felinställd. För att underlätta losstagandet tryck på stäng knappen en kort stund så att luckan lämnar sitt max öppna läge och spänningar i staget minskar. Ta sedan loss staget från kulan. Staga upp luckan manuellt med tex ett rep.

 

 

Sufflettmotorns vred nr 5 och luckmotorns vred nr 9 är nu frikopplade så att brytlägena kan sökas upp och kontrolleras.

 

Tändningsläge 1. Tryck på stäng knappen och håll den intryckt tills att båda motorer stannat. Motorerna står nu i läget som motsvarar stängd sufflett.

 

 

  

STEG 1 - KONTROLL/JUSTERING AV SUFFLETTSTÄLLNINGENS LÄGE GENTEMOT KAROSSEN

 

Se till att den bakre bågens glidbanor är välsmorda (se underhåll) så att den bakre bågen lätt kan fällas upp till sitt max uppfällda läge. Kontrollera/justera sufflettställningens läge gentemot karossen. Se justering av sufflettställningens läge.

 

 

 

STEG 2  -  KONTROLL/JUSTERING AV BRYTLÄGE S1A (OCH S1B)

 

 

Sök upp brytläge S1A

 

Tändningsläge 1. Tryck på öppna knappen och håll den intryckt: sufflettmotorn börjar gå och till slut startar luckmotorn. Släpp knappen strax efter att luckmotorn startat. Vred nr 5 står nu i brytläge S1A.

 

Kontroll av brytläge S1A

 

Om justerskruven märkt S1 är rätt inställd ska vred nr 5 stå i läge

 

Brytläge S1A = 20-25 grader till vänster om Bottom Dead Center (vredet pekar rakt bakåt) när man tittar ner på vredet ovanifrån. Detta läge innebär att avståndet från vred nr 5 (mätt från centrum av leden där tryckstag nr 3 ansluter) till den veckade plåtkanten (på bilden nedan) ska vara måttet M = 90-95 mm.

Fig. 8.3 Mått M mellan vred nr 5 och den veckade plåtkanten

 

Denna inställning är ungefärlig eftersom det beror t.ex. sufflettens position gentemot karossen och på hur sliten anliggningsytan på vred nr 4 och 5 är (nya vred kan ligga närmare 20 grader, mycket slitna vred kan ligga närmare 25 grader).  Finjustering görs senare.

Notera: Innan du går vidare kan du nu testa att aktivera buggen i styrboxen utan risk för skador. Tändningsläge 1. Tryck på öppna suffletten och titta samtidigt på vred nr 5. Det gör ett ryck på ca 3 grader medurs och går därmed utanför arbetsområdet innan luckmotorn fortsätter. Stoppa och tryck in knappen igen, vredet gör ett nytt ryck och befinner sig nu ca 6 grader utanför sitt arbetsområde (upprepar man detta kan man få vredet att snurra medurs 360 grader). Hade vred nr 4 varit inkopplat hade det bottnat i sitt mekaniska ändläge och dess axeltapp hade ensam fått stå emot och stoppa sufflettmotorns vridmoment.

 

Om justering av brytläget S1A behövs:

 

 1. Fäll ner sufflettluckan för hand så att bagageutrymmet blir tillgängligt.

 

 1. Vrid justerskruven märkt S1 medurs (moturs) för att flytta brytläget S1A moturs (medurs). Skruva inte justerskruven mer än ca 1 varv per gång (1 varv = ca 1-2 mm ändring av vredets spets i sidled i läget S1A.). Märk skruvmejselns handtag med ett märke och skriv upp varven så att du alltid kan referera till ursprungsläget.

 

 1. Öppna sufflettluckan och staga den. Sök upp läge S1A genom att trycka på stäng knappen och håll den intryckt tills båda motorer stannar. Tändningsläge 1. Tryck sedan på öppna knappen, sufflettmotorn startar och sedan luckmotorn. Släpp knappen strax efter att luckmotorn startat. Sufflettmotorns vred nr 5 står i läge S1A.

 

 1. Kontrollera enligt riktvärde ovan.

 

Upprepa 1-4 tills brytläget uppfyller riktvärden.

 

Markera läget hos vred nr 5 (mätt från centrum av leden där tryckstag nr 3 ansluter) med en bit tejp på karossen och märk denna tejp med S1A! Detta läge ska senare jämföras med max läget i steg 6.

 

 

 

STEG 3 -  KONTROLL /JUSTERING AV BRYTLÄGE S2

 

Sök upp brytläge S2

 

Tändningsläge 1. Tryck på stäng knappen och håll den intryckt tills att båda motorer stannat. Vred nr 5 står nu i brytläge S2.

 

 

Kontroll av brytläge S2

 

Om justerskruven märkt S2 är rätt inställd ska vred nr 5 stå i läge

 

Brytläge S2 = ca 10 grader (+/- 5 grader) till höger om Bottom Dead Center (vredet pekar rakt bakåt) när man tittar ner på vredet ovanifrån. Detta läge innebär att avståndet från vred nr 5 (mätt från centrum av leden där tryckstag nr 3 ansluter) till den bockade plåtkanten närmast till höger om vred nr 5 ska vara M = 60 mm (+/- 5 mm).

 

Denna inställning är ungefärlig eftersom det beror tex. på sufflettens läge gentemot karossen. Finjustering görs senare.

 

Om justering behövs:

 

 1. Fäll ner sufflettluckan för hand så att bagageutrymmet blir tillgängligt.

 

 1. Skruva justerskruven S2 medurs (moturs) för att flytta brytläget S2 moturs (medurs). Skruva inte justerskruven mer än ca 1 varv per gång (1 varv = ca 1-2 mm ändring av vredets spets i sidled). Märk skruvmejselns handtag med ett märke och skriv upp varven så att du kan referera till ursprungsläget.

 

 1. Öppna sufflettluckan och staga den. Sök upp läge S2 genom att trycka på öppna knappen: sufflettmotorn startar och sedan luckmotorn. Släpp knappen efter att luckmotorn stannat. Tändningsläge 1. Tryck på stäng knappen och håll den intryckt tills båda motorer har stannat. Sufflettmotorn står i läge S2.

 

 1. Kontrollera enligt riktvärde ovan.

 

Upprepa 1-4 tills brytläget uppfyller riktvärdet.

 

 

 

STEG 4 - TEST AV MIKROBRYTARE (här kallad S0)

 

Dra ner sufflettens framkant och lås med de två handtagen. Sätt på tändningsläge 1. Tryck in öppna knappen och bevaka vred nr 5. Sufflettmotorn ska inte starta.

 

Om sufflettmotorn startar och vrider vred nr 5 medurs så är det fel på mikrobrytaren S0 som sitter ovanför höger solskydd. Denna ska bryta strömmen till EM suffletten då suffletten är stängd i framkant så att inte sufflettmotorn kan startas och skada den låsta mekanismen.

 

Tändningsläge 1. Tryck på stäng knappen tills båda motorer stannat. Sufflettmotorn står i läge S2.

 

Öppna handtagen och tryck upp sufflettens framkant igen.

 

Undersök och byt ut mikrobrytare S0 nu eller vid senare tillfälle.

 

 

 

STEG 5 – MONTERING AV VRED NR 4

 

Tändningsläge 1. Tryck på öppna knappen tills vred nr 5 pekar åt höger och plats uppstår för att montera vred nr 4. Fetta in undersidan av vred nr 4 mot axeltappen.

 

Dra fast specialskruven (5 Nm) med specialverktyg (54 34 10), eller t.ex. en kraftig spetstång och en polygrip om denna i brist på annat. Säkra med Loc tite (utan låsning kommer den definitivt att skruvas upp och kan skada axeltappen när vredet dras snett på tappen).

 

Tändningsläge 1. Tryck på stäng suffletten och håll den intryckt: vred nr 5 roterar nu medurs. Stoppa eventuellt och se till att vred nr 5 griper tag i vred nr 4 på rätt sätt (spetsen på vred nr 5 ska in mellan tapparna ovanpå vred nr 4). Tryck sedan på stäng knappen tills båda motorer har stannat. Suffletten står i läge S2.

 

 

 

STEG 6  -  KONTROLL AV SPELRUM VID BRYTLÄGET S1A

 

Sök upp brytläge S1A

 

Tändningsläge 1. Tryck på öppna knappen och håll den intryckt: sufflettmotorn börjar gå och till slut startar luckmotorn. Släpp knappen strax efter att luckmotorn startat. Vred nr 5 står nu i brytläge S1A.

 

Stäng luckan för hand och frikoppla sufflettmotorn från bagageutrymmet. Notera: så länge luckans mekanism förblir i sitt ändläge S3 (luckans vred pekar uppåt) kan sufflettmotorn frikopplas och återinkopplas i vilken position som helst utan att synkronisering behövs.

 

Öppna sufflettluckan för hand och staga den.

 

Se till att vred nr 5 med vred nr 4 kan vridas för hand ytterligare ca 10 grader medurs innan de når sitt mekaniska ändläge jämfört med brytläget S1A som markerades med tejp i steg 3.

 

Markera detta max läge hos vred nr 5 (mätt från centrum av leden där tryckstag nr 3 ansluter) med en bit tejp märkt MAX på karossen.

 

Avståndet mellan de två tejpbitarna märkta MAX och S1A (mätt vid centrum av leden där tryckstag nr 3 ansluter) ska vara minst 5 mm för att ge plats åt buggen i fall denna skulle aktiveras.

 

Not: Det mekaniska ändläget ligger vid ca 30-35 grader vänster om Bottom Dead Center (vredet pekar rakt bakåt) dvs ca 100–105 mm från plåtkanten närmast till höger om vred nr 5. (Måttet varierar beroende på hur slitna anliggningsytorna är mellan vred nr 4 och nr 5, för nya vred är max vinkel något mindre än för slitna vred.)

 

För tillbaka vred nr 5 för hand så att det pekar åt höger (se till att det kan gripa in i vred nr 4 på rätt sätt). Stäng sufflettluckan och koppla in sufflettmotorn. Vid behov ändra någon mm på vred nr 5s läge för att kugghjulen ska gripa in. Tändningsläge 1. Tryck på stäng knappen tills båda motorer har stannat. Vred nr 5 står i läge S2.

 

 

STEG 7 – MONTERING AV DRAGSTAG NR 2

 

Sök upp brytläge S1A

 

Tändningsläge 1. Tryck på öppna knappen och håll den intryckt: sufflettmotorn börjar gå och till slut startar luckmotorn. Släpp knappen strax efter att luckmotorn startat. Vred nr 5 står nu i brytläge S1A.

 

Ställ in längden på dragstag nr 2 så att den kan monteras på vred nr 4 utan spänningar samtidigt som den uppfällda bakre bågen pressas framåt för hand med måttlig kraft.

 

 

 

STEG 8 – MONTERING AV TRYCKSTAG NR 3

 

Montera den främre änden av tryckstag nr 3 i sufflettställningen och ställ i dess längd så att den kan monteras på vred nr 5 utan att spänningar föreligger i staget.

 

 

 

STEG 9  -  JUSTERING AV DRAGSTAG NR 2 OCH TRYCKSTAG NR 3

 

Ta loss dragstag nr 2 och korta staget ca 5 mm och skruva åt låsskruven.

 

Ta loss tryckstag nr 3 och korta staget med ett varv och skruva åt låsskruven.

 

Tändningsläge 1. Tryck på öppna knappen så att vred nr 5 vrids moturs precis så mycket att dragstag nr 2 och tryckstag nr 3 kan monteras utan att spänningar föreligger. 

 

Skruva fast båda stagen (krysskruv 1,2 Nm) och säkra med Loc tite.

 

 

STEG 10 -  KONTROLL AV SPELRUM VÄNSTER

 

Frikoppla sufflettmotorn med spaken i bagageutrymmet. Så länge luckans mekanism förblir i sitt ändläge S3 (luckans vred pekar uppåt) kan sufflettmotorn frikopplas och återinkopplas i vilken position som helst utan att synkronisering behövs.

 

Med frikopplad sufflettmotor för sakta sufflettställningen till helt hopvikt läge och tillbaka till helt uppfällt läge. Kontrollera under tiden att kanten på vred nr 4 går fri minst med måttet D = 3 mm från vred nr 5 under uppfällningen.

 

  

 

Fig 8.4 Mått D mellan tryckstag nr 3 och vred nr 4

 

Om måttet D är ok gå till steg 12.

 

 

 

STEG 11 – JUSTERING AV SPELRUM VÄNSTER

 

Justera ovanstående mått D genom att korta dragstaget nr 2 med ett varv. Montera staget igen och säkra med Loctite.

 

Upprepa kontrollen av D i steg 10 och korta dragstaget nr 2 något varv om det behövs.

 

 

 

STEG 12 – KONTROLL AV SPELRUM HÖGER

 

Detta spelrum behövs för att ge utrymme åt vred nr 4 att vrida sig moturs när den bakre bågen pressas ner ytterligare av att framkanten på suffletten dras ner för hand.

 

Koppla in sufflettmotorn i bagageutrymmet med suffletten hopvikt. Tändningsläge 1. Tryck på stäng knappen. Stoppa när den bakre bågen är halvt uppfälld (stoppa innan den är max uppfälld för att undvika buggen). Fäll ner sufflettluckan för hand (lyft försiktigt upp den bakre bågen för hand så att luckan kan passera). Kontrollera att vred nr 4 och 5 hamnar rätt innan du stänger luckan. Med stängd lucka, fortsätt stänga suffletten elektriskt tills motorn stannar och den bakre bågen landar ovanpå sufflettluckan. Dra inte ner sufflettens framkant för hand.

 

Från baksätet, öppna sufflettluckan med en skruvmejsel etc. så att en glipa uppstår och lys in med en ficklampa i glipan. Kontrollera att måttet mellan vred nr 4 och 5 är ca 3 mm.

 

Om måttet är ok gå till steg 14.

 

 

 

STEG 13 – JUSTERING AV SPELRUM HÖGER

 

Justera spelrummet 3 mm genom justerskruven S2 på sufflettmotorn max +/- ett halvt varv varje gång.

 

Justera S2 medsols för att öka måttet

 

Justera S2 motsols för att minska måttet

 

Tändningsläge 1. Tryck på öppna knappen tills den bakre bågen är uppfälld till hälften. Tryck på stäng knappen. Fortsätt stänga suffletten elektriskt tills motorn stannar av sig själv och den bakre bågen landar ovanpå sufflettluckan. Dra inte ner sufflettens framkant för hand.

 

Kontrollera spelrummet enligt steg 12.

 

Om måttet är ok gå till steg 14 annars upprepa steg 13 tills måttet är ca 3 mm.

 

 

 

STEG 14 – INKOPPLING AV SUFFLETTLUCKAN

 

Tändningsläge 1. Tryck på öppna knappen tills den bakre bågen är halvt uppfälld (stoppa före bågen nått sitt max uppfällda läge för att undvika buggen) och öppna sufflettluckan för hand genom att samtidigt lyfta upp den bakre bågen för hand så att luckan kan passera. Kontrollera att vreden nr 4 och 5 hamnar rätt efter att du släppt ner den bakre bågen.

 

Öppna sufflettluckan för hand helt och hållet och koppla staget nr 8 på kulan.

 

 

 

STEG 15 – KONTROLL AV BRYTLÄGE S1B (HOPVIKT SUFFLETT)

 

Tändningsläge 1. Tryck på öppna knappen och kör ner suffletten i sufflettlådan tills sufflettmotorn stannar och luckan stängt över suffletten. Frikoppla sufflettmotorn från bagageutrymmet.

 

Tändningsläge 1. Tryck på öppna knappen och håll den intryckt tills att sufflettluckan har stannat i öppet läge och sufflettmotorn startat. Försök sedan lyfta suffletten ur sufflettlådan för hand. (Poängen med detta är att det ska gå att frikoppla motorn och lyfta upp och stänga suffletten för hand om elmanövreringen i framtiden skulle lägga av då suffletten ligger hopvikt i lådan.) 

 

Tre scenarion A, B eller C kan inträffa.

 

A: Suffletten kan lyftas ur lådan för hand och vred nr 5 roterar moturs under upplyftandet dvs. vredet pekar vänster (inåt mot bilens mitt) under upplyftandet. Brytläget S1B behöver då justeras medurs.

 

Koppla loss stag nr 3, vrid vred 5 ett halvt varv medurs (så att det pekar åt höger) och montera stag nr 3 igen.  Se till att vred nr 5 griper in på rätt sätt mellan tapparna på vred nr 4 (se steg 5) när suffletten fälls upp för hand.

 

Vrid S1 ett halvt varv moturs. Koppla in sufflettmotorn när den är hopvikt och upprepa steg 16 tills vred nr 5 roterar medurs under upplyftandet. Gå sedan vidare till steg 16.

 

Räkna antalet varv som du ändrar S1 och notera detta!

 

 

B: Suffletten kan inte alls lyftas ur lådan för hand. Prova att pressa tryckstag nr 3 åt höger (utåt bort från bilens centrum) före och samtidigt som du lyfter. Om det ändå inte går, koppla in sufflettmotorn och kör suffletten elektriskt första biten ur lådan. Problemet är att vred nr 5 står för mycket rakt fram och låser stag nr 3s rörelse bakåt vid lyftandet.

 

Tändningsläge 1. Tryck på öppna knappen tills luckan stängt. Vrid S1 ett halvt varv moturs. Tryck på stäng knappen tills luckan öppnat helt och stoppa då suffletten börjat fällas upp från lådan. Upprepa sedan steg 16 tills vred nr 5 roterar medurs under upplyftandet. Gå sedan vidare till steg 16.

 

Räkna antalet varv som du ändrar S1 och notera detta!

 

 

C: Suffletten kan lyftas ur lådan för hand och vred nr 5 roterar medurs under upplyftandet. Gå direkt vidare till steg 16.

 

 

 

STEG 16 – KONTROLL AV BRYTLÄGE S1A IGEN

 

 

Om justerskruven märkt S1 behövde vridas moturs i steg 15 för att flytta brytläget S1B medurs så flyttades även brytläget S1A medurs på köpet så att detta måste kontrolleras igen.

 

Koppla in sufflettmotorn med hopvikt sufflett. Tändningsläge 1. Tryck in stäng knappen och håll den intryckt tills att luckmotorn just startat. Sufflettmotorn står i läge S1A.

 

Mät avståendet mellan vred nr 5 (mätt vid centrum av leden där tryckstag nr 3 ansluter) och tejpbiten MAX som markerade det mekaniska ändläget för vreden 4 och 5. Avståndet ska vara minst 5 mm för att ge spelrum att aktivera buggen (ca 3 grader medurs rörelse bortanför läget S1A.)

 

Om avståndet är större än 5 mm mät och markera läget 5 mm moturs sett från läget MAX och märk detta läge med MAX S1A. Läget MAX S1A ska alltså befinna sig mellan lägena S1A och MAX.  

 

Lossa staget nr 2 från vred nr 4 och staga bakre bågen i uppfällt läge. (Detta görs för att inte den bakre bågens mekanism inklusive axeltappen ska utsättas för buggen.)

 

Tändningsläge 1. Tryck på öppna knappen (buggen aktiveras en gång) och håll knappen intryckt tills luckan öppnat helt och sufflettmotorn startat och vridit vred nr 5 ca 20 grader moturs.

 

Montera stag nr 2 på vred nr 4 och säkra med Loc tite.

 

 

 

STEG 17 – PROVKÖRNING AV SUFFLETT OCH LUCKA SAMTIDIGT

 

Tändningsläge 1. Tryck på stäng knappen: den bakre bågen lyfts och sufflettluckan börjar stänga. Var beredd att omedelbart stoppa stängningen av luckan ifall den kör emot den bakre bågen, annars håll knappen intryckt tills suffletten är stängd och gå till steg 18.

 

Om luckan krockar med den bakre bågen, stoppa och öppna luckan igen genom att trycka på öppna knappen (buggen aktiveras) och håll knappen intryckt tills luckan har öppnat helt och den bakre bågen börjat fällas ner.

 

Om avståndet i föregående steg var större än 5 mm mellan finns spelrum att vrida justerskruven S1 moturs. Vrid justerskruven max 1/2 varv moturs och upprepa steg 17 tills luckan passerar fritt bakom den bakre bågen eller vredet når läget MAX S1A.

 

Om vredet har nått läget MAX S1A finns inte utrymme att justera S1A ytterligare moturs, korta då istället dragstag nr 2, ett varv åt gången och upprepa precis tills att den bakre bågen går fri från luckan.

 

Här är en balansgång. Det behövs ganska rejäl spänning i stag nr 2 för att den bakre bågen ska lyfta såpass mycket att sufflettluckan kan passera fritt bakom den uppfällda bakre bågen, men samtidigt är detta ett av de två lägen där den beryktade axeltappen (den svaga länken) belastas som mest. Man vill alltså korta dragstaget nr 2 så lite som möjligt för att skona axeltappen men samtidigt så pass mycket att den bakre bågen lyfter så pass mycket att sufflettluckan kan passera fritt bakom den.

 

Korta alltså inte staget nr 2 mer än vad som absolut behövs!

 

 

 

STEG 18 – EFTERJUSTERING

 

Vänta med att montera tillbaka panelen i bagageutrymmet och skyddet över sufflettens drivmekanism i sufflettlådan. Låt bilen stå över natten med stängd sufflett (låst i framkanten) så att sufflettklädseln spänns upp.

 

Nästa dag. Öppna och lyft upp framkanten. Tändningsläge 1. Tryck på öppna knappen och var beredd på att luckan kan ta i den bakre bågen och upprepa steg 17 tills bakre bågen går fri från luckan.

 

 

 

Om buggen

 

Även om vi i steg 16 har lagt in en marginal på minst 5 mm för buggen (denna marginal nämns även i BMWs manual men det sägs inte hur stor den ska vara) så är det ingen garanti för att inte buggen kan skada mekanismen. Ju kortare dragstaget nr 2 är desto större dragkraft i detta och desto större last på den beryktade axeltappen till vred nr 4 om buggen aktiveras. Alltjämt gäller alltså det att undvika buggen.  

 

 

 

 

 

Tillbaka 
|Start| |Nyheter| |FAQ| |Modeller| |318iC M Design| |325iC M Technic| |M3 Cabrio| |Baur TC| |Original Utrustning| |Suffletten| |Tekniska Data| |Köpguiden| |Historik| |Vagnpark| |GDS| |Delar & Tillbehör| |Underhåll| |Litteratur| |Länkar| |Forum Autopower|