Start
Nyheter
FAQ
Modeller
318iC M Design
325iC M Technic
M3 Cabrio
Baur TC
Original Utrustning
Suffletten
Tekniska Data
Köpguiden
Historik
Vagnpark
GDS
Delar & Tillbehör
Underhåll
Litteratur
Länkar
Forum Autopower

Kontroll och justering av EM sufflett
 

Vad menas med att justera EM suffletten?

 

Men ställer in mikrobrytare, justerar längden på stag och vajrar så att suffletten och sufflettluckan kan röra sig mellan sina stängda och öppna lägen så att allt fungerar som det ska och utan att det uppstår alltför stora spänningar i drivmekanismerna som skadar komponenterna. 

 

                                                                                             

När behöver man justera in sufflett och sufflettlucka?

 

En dåligt justerad sufflett eller lucka behöver inte märkas förrän det är för sent i och med att tex. vred, stag, axeltapp eller vajer brister. Därför bör inställningarna kontrolleras med jämna mellanrum t.ex. vid varje inspektion. Utöver detta behövs givetvis justering om suffletten inte viks ihop eller fälls upp helt, sufflettluckan inte stänger eller öppnar helt eller om sufflettluckan och sufflettställningen krockar med varandra. I regel kan detta uppstå

 

  • med tiden eftersom leder och anliggningsytor på vreden slits (särskilt vred nr 4 och 5) eller vajrar töjs så att inställningarna ändras.
  • efter ett byte av en motor, stag, vajer eller annan komponent
  • efter att justerskruven på en eller flera mikrobrytare ändrats
  • när sufflettställningen eller luckans lägen ändrats gentemot karossen
  • efter att sufflettklädseln bytts

  

Vad är en bra inställning?

 

Inställningen handlar om att försäkra sig om att mikrobrytare, stag och vajrar är inställda så att

 

sufflettmotorn stannar vid eller strax före  

1. sufflettens bakre båge är i sitt max upplyfta läge (läge S1A)

2. suffletten är i sitt hopvikta läge i sufflettlådan (läge S1B)

3. suffletten är i sitt stängda läge (läge S2)

luckmotorn stannar vid eller strax före 

5. sufflettluckan är i sitt fullt öppna läge (läge S3)

6. sufflettluckan är i sitt helt stängda och låsta läge (läge S4)

 

Om mikrobrytarna är för slappt inställda, dvs. de bryter inte trots att suffletten eller sufflettluckan nått sina mekaniska ändlägen, kommer motorerna att pressa mekanismerna mot sina ändlägen med risk att stag, vred och vajrar kan böjas respektive dras av antingen direkt eller med tiden till följd av utmattning. Om å andra sidan inställningen är för tajt så att mikrobrytarna bryter för tidigt och motorerna stannar innan suffletten eller luckan nått sina ändlägen finns risk att sufflettlucka och sufflett krockar med varandra med skador på mekanismerna som följd.

 

  

Jag ska byta ut en vajer eller ett stag som gått av eller böjts. Behöver jag justera efteråt?

 

Nej, inte i princip, om du bara ersätter vajern/staget med en ny/ett nytt med samma längd inställd. Men du bör fråga dig varför vajern/staget gick av eller böjdes. Om det beror på dålig justering lär det inte dröja länge innan du får byta igen eller kanske får ett ännu större och dyrare haveri. Kontrollera därför inställningarna efter byte av komponenter. 

 

 

Jag ska byta ut ett vred som är utslitet eller böjt. Behöver jag justera efteråt?

 

Ja, om det gamla vredet har nerslitna anliggningsytor behöver man i allmänhet justera längden på stagen för att kompensera för det nya vredet som inte är slitet. Kontrollera därför inställningarna efter byte. 

 

 

Jag ska byta ut en motor. Behöver jag justera efteråt?

 

Ja, mikrobrytarna på den nya motorns växellåda behöver ställas in. 

 

 

Justera själv eller inte?

 

Det är förvånansvärt tidskrävande att justera EM suffletten. Vi kan inte nog betona hur lätt det är dra sönder ett stag till följd av man tappar tålamodet och istället börjar pröva sig fram lite på måfå i hopp om att det ska bli bra. I bästa fall drar man av ett lättmetallstag eller ett vred för några hundralappar, i sämsta fall havererar kåpan till sufflettmotorns växellåda, och det behöver inte ske direkt utan med tiden till följd av utmattning.

 

Alternativet är att låta BMW verkstaden göra inställningen (ca 3000 kr). Detta är ett jobb som verkstaden gör genom att koppla in ett elektroniskt testinstrument i styrboxens ställe (kolla att din BMW verkstad verkligen har instrumentet). Man frikopplar sedan lucka och sufflett så att de kan manövreras för hand. Sedan förs luck- och sufflettmekanism för hand till sina respektive mekaniska ändlägen och på testinstrumentet kontrolleras så att mikrobrytarnas brytlägen passeras vid eller strax före dessa ändlägen.

 

 

Jag vill justera själv. Hur går jag till väga?

 

För såväl sufflettlucka som sufflettställning handlar det generellt om att först kontrollera att luckan respektive sufflettställningens lägen gentemot karossen är korrekta. Därefter görs en första grundinställning av mikrobrytarnas brytlägen. I den tredje fasen monteras och ställs lägen och längder in på de mekaniska komponenterna. I den sista fasen görs en eventuell finjustering av mikrobrytarnas lägen.

 

Justeringarna av suffletten och sufflettluckan är två olika justeringar som görs var och en för sig i förhållande till karossen. Justering av suffletten förutsätter dock att sufflettluckan är rätt justerad. Alltså måste sufflettluckan kontrolleras/justeras först enligt nedan.

 

 

Kontroll och justering av sufflettluckan

 

Steg 1 Kontroll/justering av sufflettluckans läge

Steg 2 Kontroll/justering av låsögor på luckans undersida

Steg 3 Kontroll/justering av låsens klor i längsled

Steg 4 Kontroll/justering av låsens klor i höjdled

Steg 5 Kontroll/justering av mikrobrytare S3 och S4

Steg 6 Kontroll/justering av tryckstag nr 8

Steg 7 Kontroll/justering av mikrobrytare S3 igen

Steg 8 Kontroll/justering av vajrar

 

 

Kontroll och justering av suffletten

 

Sufflettluckan måste vara rätt justerad enligt ovan innan suffletten kan justeras.

 

Steg 1 Kontroll/justering av sufflettställning gentemot karossen

Steg 2 Kontroll/justering av brytläge S1A (och S1B)

Steg 3 Kontroll/justering av brytläge S2

Steg 4 Test av mikrobrytare S0

Steg 5 Montering av vred nr 4

Steg 6 Kontroll av spelrum vid brytläge S1A

Steg 7 Montering av dragstag nr 2

Steg 8 Montering tryckstag nr 3

Steg 9 Justering av dragstag nr 2 och tryckstag nr 3

Steg 10 Kontroll av spelrum 4/5 vänster

Steg 11 Justering av spelrum 4/5 vänster

Steg 12 Kontroll av spelrum 4/5 höger

Steg 13 Justering av spelrum 4/5 höger

Steg 14 Inkoppling av sufflettluckans mekanism

Steg 15 Kontroll av brytläge S1B

Steg 16 Kontroll av brytläge S1A igen

Steg 17 Provkörning av sufflett och lucka samtidigt

Steg 18 Efterjustering 

 

 

Behöver jag verkligen gå igenom alla stegen ovan? I mitt fall handlar det bara om en mindre justering som behöver göras. Räcker det inte om jag utför det steg som berör mitt fall?

 

Justeringen som görs i varje steg ovan bygger på att alla inställningar som gjorts i tidigare steg är korrekta. Är en inställning i ett tidigare steg felaktig kommer inställningarna i de senare stegen också att bli felaktiga. Du vet inte vad tidigare ägare har skruvat på. Om t.ex. en mikrobrytare står fel och man går in och ställer in längden på ett stag eller vajer efter detta, så kommer längden på dessa också att bli felaktiga med risk för skador eller i bästa fall att man inte lyckas få suffletten och luckan att fungera så som de ska.  

 

Att justera in EM suffletten är tidskrävande just eftersom det är många rörliga komponenter (stag, vred och vajrar) som ska röra sig harmoniskt i förhållande till varandra. Alltså bör man alltid börja med steg 1 och kontrollera att varje inställning är korrekt (och ev. justera) innan man går vidare till nästa steg. Risken finns annars att de ändringar man gör leder till att inställningar i efterföljande steg inte längre stämmer med risk för att spänningarna i drivmekanismen blir så stora att det leder till skador. 

 

 

Hur lång tid tar det att justera EM suffletten?

 

Det beror helt på hur många justeringar som behöver göras. Stegen 1-8 för sufflettluckan kan ta 1-4 timmar. Stegen 1 – 18 för suffletten ta 1-6 timmar. Men räknar man med en hel dag samt någon timme dagen efter åt efterjustering så bör man hinna med både sufflettluckan och suffletten även om det skulle vara många punkter som behöver justeras. 

 

 

Nu vill jag kontrollera/justera inställningarna på min EM sufflett. Hur gör jag? 

 

Nedan finns stegvisa procedurer för inställningarna av sufflettluckan respektive sufflettställningen. Sufflettluckan måste vara rätt justerad innan suffletten kan justeras.

 

Kontroll och justering av sufflettluckan (moment I)  

Kontroll och justering av suffletten (moment II)

 

 

Tillbaka
|Start| |Nyheter| |FAQ| |Modeller| |318iC M Design| |325iC M Technic| |M3 Cabrio| |Baur TC| |Original Utrustning| |Suffletten| |Tekniska Data| |Köpguiden| |Historik| |Vagnpark| |GDS| |Delar & Tillbehör| |Underhåll| |Litteratur| |Länkar| |Forum Autopower|