Start
Nyheter
FAQ
Modeller
318iC M Design
325iC M Technic
M3 Cabrio
Baur TC
Original Utrustning
Suffletten
Tekniska Data
Köpguiden
Historik
Vagnpark
GDS
Delar & Tillbehör
Underhåll
Litteratur
Länkar
Forum Autopower

Kontroll och justering av sufflettluckan
 

 

Vad görs?

 

Kontroll och eventuell justering av sufflettluckans mikrobrytare S3 och S4 samt längden på stag och vajrar liksom sufflettluckans läge och låsklornas lägen gentemot karossen så att sufflettluckans öppning och stängning fungerar som de ska.

 

 

Sufflettluckans drivmekanism som kontrolleras och ev. justeras

Fig 8.1 Sufflettluckans drivmekanism placerad i sufflettlådan på den bakre väggen

 

 

 

Justeringspunkter för sufflettluckans mekanism

 

 

 • Sufflettluckans läge gentemot karossen
 • Mikrobrytarna S3 och S4 brytlägen via justerskruven på luckmotorn nr 7
 • Längden på tryckstaget nr 8
 • Längden på båda vajrar nr 11 - en till varje lås på respektive varje sida
 • Läget på bägge låsklor nr 12 relativt karossen
 • Läget på bägge låsöglor på sufflettluckans undersida

 

 

Verktyg

 

 • Insex
 • Mejslar (spår, kryss)
 • Torx
 • Spikutdragare
 • Specialverktyg (54 34 10) eller spetstång tillsammans med polygrip
 • Skjutmått
 • Gradskiva, måttstock
 • Loc tite
 • Fett

 

 

Tidsåtgång

 

1 – 4 tim beroende på hur många punkter som behöver justeras

 

 

 

FÖRBEREDELSE FÖR ATT SÖKA UPP BRYTLÄGEN

 

 1. Tändningsläge 1. Tryck på öppna suffletten och stoppa inte förrän efter att luckmotorn har stannat med luckan i helt öppet läge och bakre bågen precis börjat gå ner.

 

 1. Lossa skyddsplåten till höger i sufflettlådan (sitter med torx). Lossa staget nr 2 från vred nr 4 samt stag nr 3 från vred nr 5. Om detta är svårt pga stor spänning i stagen, tryck på öppna knappen tills den bakre bågen fällts ner mera och lossa stagen inifrån baksätet efter att ha kört suffletten fram och tillbaka för att hitta ett läge med mindre spänning i stagen. Staga upp den bakre bågen manuellt med tex ett rep eller dyl.

 

 1. Tändningsläge 1. Tryck på öppna suffletten tills att vred nr 5 pekar åt höger. Lossa sedan vred nr 4 genom att vrida specialskruven (skalle med två små hål) moturs med specialverktyg (54 34 10) eller tex. en spetstång tillsammans med en polygrip. Lyft bort vred nr 4.

 

 1. Lossa staget 8 till luckan via kulkopplingen. Om det är svårt pressa samtidigt lite på luckan så att den öppnar mera. Om detta ändå är svårt pga. stor tryckspänning i stången så är mekanismen felinställd. För att underlätta losstagandet tryck på stäng knappen tills att luckan lämnar sitt max öppna läge och spänningar i staget minskar. Ta sedan loss staget från kulan. Staga upp luckan manuellt med tex ett rep.

 

 

Tändningsläge 1. Tryck på stäng knappen och håll den intryckt tills bägge motorer har stannat. Motorerna står nu i läget som motsvarar stängd sufflett.

 

Sufflettmotorns vred nr 5 och luckmotorns vred nr 9 är nu frikopplade så att brytlägena kan sökas upp och kontrolleras.

 

 

 

STEG 1 - KONTROLL/JUSTERING AV SUFFLETTLUCKANS LÄGE

 

 

Avståndet mellan karosskanten och luckans bakre kant i fullt öppet läge ska vara minst 5 mm. Stäng luckan för hand med suffletten uppfälld. Med luckan stängd ska avståndet mellan luckans framkanter och bakre sidopanelen vara lika stort på båda sidor. Inget annat specifikt mått finns angivet men se till att luckans bakre kant passar längs gummilisten samt att luckans framkanter inte tar i den uppfällda bakre bågen på suffletten. Vid behov lossa skruvarna vid luckans gångjärn och justera.

 

Montera bort bakre sidopanelerna eftersom du ev. behöver komma åt klorna med stängd sufflettlucka. Se demontering av sidopaneler.

 

 

 

STEG 2 - KONTROLL/JUSTERING AV LÅSÖGLOR PÅ LUCKANS UNDERSIDA

 

Fäll ned luckan för hand och kolla att klorna nr 12 griper i mitten av öglorna på luckans undersida. Vid behov, lossa skruvarna till öglorna på luckans undersida och justera öglorna i sidled. Skruva åt.

 

 

 

STEG 3 - KONTROLL/JUSTERING AV LÅSENS KLOR I LÄNGDLED

 

Med klon i öppet läge, för luckan upp och ned och se att luckans ögla kan passera fritt förbi spetsen på klons övre arm med 3 mm marginal. Om justering behövs, lossa de två skruvarna som håller paketet nr 12 med klon mot karossen. Skruva åt. Upprepa på andra sidan.

 

 

 

STEG 4 - KONTROLL/JUSTERING AV LÅSENS KLOR I HÖJDLED

 

Stäng luckan för hand och tryck ner den så att den är stängd (på bilens utsida kolla att luckans list är i linje med sidobakrutans list).

 

På luckans undersida glider luckans låsögla in i klons käftar då luckans stängs. Med stängd lucka, pressa ner klorna med fingret så långt det går och kontrollera så att det är ca 3 mm mellan öglans underkant och den undre av klons armar. Om justering behövs lossa skruvarna och justera klon i höjdled. Skruva åt. Kontrollera i så fall avståndet i steg 3 en gång till.

 

Koppla in luckan till motordrivningen genom att montera tillbaka tryckstaget nr 8 och stäng suffletten elektriskt så att luckan stängs.

 

 

 

STEG 5 - KONTROLL/JUSTERING AV LUCKANS MIKROBRYTARE S3 och S4

 

Sök upp brytläge S3 (luckan öppen)

 

Tändningsläge 1. Tryck på öppna knappen och håll den intryckt: sufflettmotorn börjar gå och tills slut startar luckmotorn. Släpp inte knappen förrän strax efter att luckmotorn stoppat. Vred nr 9 står nu i brytläge S3.

 

Kontroll av brytläge S3

 

Om justerskruven på luckmotorn är rätt inställd ska vred nr 9 stå i läge

 

Brytläge S3 = 5 grader (+/- 1 grad) till höger om Top Dead Center (vredet pekar rakt upp) när man sitter i baksätet och tittar bakåt på luckans vred.

 

 

Om justering behövs:

 

 1. Stäng luckan elektriskt genom att trycka på stäng knappen. Lossa låsskruven (torx) till vänster om justerskruven på luckmotorn i bagageutrymmet. (Låsskruven låser genom att klämma fast justerskruven.)

 

 1. Skruva justerskruven (den omärkta spårskruven) moturs (medurs) sett bakifrån för att flytta vredets brytläge S3 moturs (medurs) sett framifrån. Skruva inte justerskruven mer än ca 5 grader per gång. OBS! Om justerskruven skruvas för långt medurs (tills mikrobrytaren klickar) så får inte sufflettmotorn ström och startar inte. Vrid i så fall justerskruven moturs tills det klickar igen.

 

 1. Dra åt låsskruven (2 Nm) annars kan justerskruven ändras.

 

 1. Sök upp brytläge S3 genom att upprepa steg 5.

 

 

Upprepa 1-4 tills brytläget uppfyller riktvärden.

 

 

Justerskruven på luckmotorn ändrar luckmotorns arbetsområde (dvs. både mikrobrytarläge S3 och S4). Genom att S3 är rätt inställt blir brytläget S4 inställt automatiskt.

 

 

 

STEG 6 - KONTROLL/JUSTERING AV TRYCKSTAG NR 8

 

Med rätt justerad mikrobrytare S3 och S4 och vred nr 9 i läge S3 = 5 grader (+/- 1 grad) till höger om TDC (vredet pekar rakt upp), kontrollera nu att det inte finns några överdrivna spänningar i tryckstaget nr 8 till luckan genom att kolla att den kan monteras på och av med handkraft. Om det behövs prova att pressa luckan bakåt så att den öppnar mer vid montering och demontering. Det är viktigt att staget kan tas av i detta läge. Om sufflettens elmanövrering skulle sluta fungera när sufflettluckan är fullt öppen så kommer man inte åt att frikoppla luckmotorn från bagageutrymmet utan det enda sättet är att ta loss staget.

 

Om inte staget kan tas på och av för hand med fullt öppen lucka, justera längden på tryckstången tills spänningen i stången är så liten att den kan monteras/demonteras utan svårigheter.

 

Sätt tillbaka tryckstaget nr 8 så att bågen på staget buktar bakåt annars kan sufflettklädseln klämmas mellan staget och sufflettställningen båge så att det nöts hål på tyget!

 

Tändningsläge 1. Tryck på stäng knappen tills sufflettluckan är stängd.

 

 

 

STEG 7 KONTROLL AV MIKROBRYTARE S3 IGEN

 

Med stängd sufflettlucka, ställ dig bakom bilen och blicka i nivå med bagageluckan och se att sufflettluckan inte putar upp på mitten beroende på att tryckstaget nr 8 är för långt i stängt läge.

 

Detta fel är sällsynt, men om luckan ändå skulle puta upp behöver steg 5-6 göras om med nytt angivet värde på S3. Ställ in justerskruven så att vred nr 9 istället står i läge S3 < 5 grader till höger om TDC. Gör sedan om steg 6 och anpassa tryckstagets längd till detta nya läge för S3.

 

Man tillåter sig alltså att minska vredets vinkel i läge S3 till att vara något mindre än 5 grader. En sufflettlucka som putar upp är det enda tillfälle då läge S3 tillåts frångå det normala specificerade värdet S3 = 5 grader till höger om TDC.

 

Upprepa stegen 5-7 tills sufflettluckan inte putar upp på mitten.

 

 

 

STEG 8 - KONTROLL/JUSTERING AV VAJRAR

 

Nu vet vi att lucka och klor är rätt justerade, mikrobrytarna S3 och S4 rätt inställda och tryckstagets längd ok och nu återstår bara att kontrollera/justera vajrarnas längder. Det finns två saker som komplicerar ändläget stängd sufflettlucka. Precis som i de andra ändlägena har vi en mikrobrytare som ska stoppa en motor. I detta fall är det mikrobrytaren S4 som ska stoppa luckmotorn just då luckan har stängt och ligger dikt an mot karossen.

 

Det som komplicerar är att det finns två mekanismer som stänger luckan dels staget nr 8 och dels låsklorna nr 12 via vajrarna nr 11. Det är viktigt att staget och låsklorna är koordinerade när de stänger luckan. Justera längden på vajrarna (med justeringsmekanismerna) på bägge sidor så att luckan stänger och beakta följande:

 

För korta vajrar

 

Om vajrarna är för korta kommer klorna att dra ner luckan snabbare än vad staget gör med följden att stor dragspänning uppstår i vajrarna samtidigt som stor tryckspänning uppstår på stag nr 8 varje gång luckan stängs vilket med tiden kan leda till utmattning och haveri av någon komponent. Om vajrarnas längd kortas för mycket kommer inte heller mikrobrytarläge S4 att uppnås och luckmotorn kör fast. Eftersom inte läge S4 uppnås får inte heller sufflettmotorn ström och kan inte starta. Suffletten kan alltså inte stänga. I så fall måste vajrarnas längd ökas så att mikrobrytarläge S4 kan uppnås.

 

För långa vajrar

 

Om vajrarna är för långa kommer det att bli staget nr 8 som ensamt får dra ner luckan och pressa ihop suffletten vilket, tack vare stagets läge (hävstångeffekten), belastar staget med stor dragspänning och vanligtvis leder till utmattning av vred nr 9 som till slut går av.

 

Kontrollera att vajrar inte är för långa genom att stänga luckan elektriskt och känn med fingret (om sidopaneler inte är demonterade öppna de små plastluckorna på sidopanelernas ovansidor för att komma åt) att bägge klor är spända mot låsöglorna och inte slappa eller lösa. Är de lösa eller inte spända så är det staget som ensamt stänger luckan. Under förutsättning att luckmekanismen är rätt justerad enligt steg 1-7, korta längden på vajrarna tills klorna är spända mot öglorna i stängt läge.

 

 

När luckan är rätt justerad kan sufflettens mekanism justeras. Gå eventuellt vidare till kontroll/justering av sufflett.

 

 

Tillbaka
|Start| |Nyheter| |FAQ| |Modeller| |318iC M Design| |325iC M Technic| |M3 Cabrio| |Baur TC| |Original Utrustning| |Suffletten| |Tekniska Data| |Köpguiden| |Historik| |Vagnpark| |GDS| |Delar & Tillbehör| |Underhåll| |Litteratur| |Länkar| |Forum Autopower|