Start
Nyheter
FAQ
Modeller
318iC M Design
325iC M Technic
M3 Cabrio
Baur TC
Original Utrustning
Suffletten
Tekniska Data
Köpguiden
Historik
Vagnpark
GDS
Delar & Tillbehör
Underhåll
Litteratur
Länkar
Forum Autopower

Synkronisering vid inkoppling av EM sufflettens motorer
 

 

Varför måste man synkronisera vid inkoppling av sufflettens motorer?

 

EM sufflettens styrbox är programmerad så att sufflettens motor och sufflettluckans motor inte kan gå samtidigt utan de jobbar i skift och tar över efter varandra under öppning eller stängning. För att sufflettmotorn ska få ström måste sufflettluckan befinna sig i ett av sina ändlägen (helt stängd eller helt öppen lucka). För att luckmotorn ska få ström måste sufflettställningen befinna sig i ett av sina ändlägen (suffletten hopvikt i sufflettlådan eller suffletten uppfälld med den bakre bågen upplyft i lodrätt ställning).

 

Om varken suffletten eller sufflettluckan befinner sig i något av sina ändlägen kommer alltså ingen motor att få ström och inget händer när man trycker på knappen. Då måste man synkronisera suffletten och sufflettluckan.

 

 

 

Vad menas med att synkronisera sufflett eller sufflettlucka?

 

Att synkronisera handlar om att frikoppla båda motorer (metod I) och sedan för hand föra sufflettluckan (alternativt sufflettställningen) till ett av sina ändlägen medan sufflettställningen (alternativt sufflettluckan) förs till ett läge mellan sina ändlägen. I dessa positioner återinkopplar man sedan båda motorer och därmed får systemet ström när man trycker på knappen. Denna position blir alltså en inkörsport till den fortsatta sekvensen där minst en motor hela tiden får ström.

 

 

 

När behöver synkronisering av suffletten och sufflettluckan göras?

 

Det finns två tillfällen då synkronisering i allmänhet måste utföras:

 

1.      När motorerna ska återinkopplas efter att ha frikopplats i enlighet med instruktionsboken (metod I)

 

2.      När styrboxens strömförsörjning brutits (tex. frånkopplat batteri eller säkring som gått) under tiden som suffletten befann sig i ett läge mellan öppet och stängt läge

 

I det sista fallet tappar EM sufflettens styrbox minnet att en motor befinner sig i sitt ändläge.

 

 

 

Hur synkroniserar man?

 

Vi tar här upp två metoder som vi kallar sufflettmetoden respektive luckmetoden.

 

Sufflettmetoden går ut på att för hand föra suffletten till sitt ändläge S1B (hopvikt i sufflettlådan) medan luckan förs till ett mellanläge mellan sina ändlägen när motorerna återinkopplas. När man trycker på stäng knappen startar luckmotorn.

 

Luckmetoden går istället ut på att för hand föra luckan till sitt ändläge S4 (stängd och låst sufflettlucka) medan suffletten förs till ett mellanläge när motorerna återinkopplas. När man sedan trycker in öppna knappen så startar sufflettmotorn. Nackdelen med denna metod är att man i allmänhet måste tillfälligt ändra brytläget S4 med justerskruven på luckmotorn för att sedan ställa tillbaka den igen varför vi rekommenderar sufflettmetoden.

 

 

Sufflettmetoden (rekommenderas)

 

 1. Båda motorer frikopplade enligt instruktionsboken. Fäll ihop suffletten i sufflettlådan för hand och se till att den är helt hopvikt. Kontrollera att vreden nr 4 och 5 griper in i varandra på rätt sätt när suffletten fälls ner.
 2. Släpp ner luckan så att den ligger av sig själv på den hopvikta suffletten
 3. Öppna bagageluckan och koppla in luckmotorn (men lås inte luckan med veven, luckan ska inte vara stängd utan det ska vara några centimeters glipa). Lyft samtidigt lite på luckan om det behövs för att få kugghjulen att gå in i varandra.
 4. Koppla in sufflettmotorn. Synkroniseringen är klar. Om det är svårt att få sufflettmotorns kugghjul att gripa in. Stäng bagageluckan. Sätt på tändningsläge 1. Tryck på stäng knappen: luckan öppnas och håll knappen intryckt tills luckan är helt öppen och den frikopplade sufflettmotorn startar och snurrar i luften. Tryck på öppna knappen: sufflettmotorn stannar, luckan stängs och stoppa innan luckan är helt stängd (5-10 cm glipa).
 5. Koppla in sufflettmotorn.

 

Upprepa eventuellt steg 4-5 tills sufflettmotorns kugghjul hamnar i ett sådant läge att sufflettmotorn kan kopplas in.

  

 

Luckmetoden

 

 

 1. Båda motorer är frikopplade enligt instruktionsboken och sufflettluckan är upplåst. Stäng suffletten för hand, stäng sufflettluckan för hand och släpp ned den bakre bågen. Suffletten är nu i läge S2 dvs. suffletten är stängd (med framkanten upplyft) och den bakre bågen vilar på sufflettluckan.
 2. I bagageutrymmet, återinkoppla sufflettmotorn genom att trycka sufflettmotorn uppåt så att den låses i sitt läge med spaken. Man kan samtidigt behöva hjälp av en person som ruckar lite på suffletten för att kugghjulen ska gå in i varandra.
 3. Återinkoppla luckmotorn genom att trycka tillbaka den i dess låsning med höger hand och lås samtidigt luckan med veven (moturs) i verktygsfacket med vänster hand. Det kan krävas lite trixande för att luckan ska låsa sig samtidigt som luckmotorns kugghjul ska gripa in.
 4. Sätt på tändningsläge 1. Tryck på öppna knappen. Om sufflettmotorn startar och lyfter upp den bakre bågen är synkroniseringen klar. Men oftast startar inte motorn eftersom man nästan aldrig lyckas få luckan ordentligt stängd för hand (så pass att mikrobrytare S4 bryter). Lossa i så fall på låsskruven (torx) till vänster om justerskruven (omärkt spårskruv) på luckmotorn.
 5. Markera justerskruvens (omärkt spårskruv) läge. Skruva sedan justerskruven sakta moturs och lyssna tills det klickar (efter ca 1/8 varv). Klicket anger att brytläge S4 uppnåtts och sufflettmotorn kan starta.
 6. Stäng bagageluckan. Tändningsläge 1. Tryck på öppna suffletten: sufflettmotorn startar och den bakre bågen lyfts upp varefter luckan öppnas. Släpp knappen strax efter att luckan stannat i sitt fullt öppna läge (undviker buggen)
 7. Tryck på stäng knappen och håll den intryckt tills luckan stängt och motorn stannat.
 8. Öppna bagageluckan och skruva tillbaka justerskruven medurs till det markerade läget. Om brytaren skulle klicka innan skruven når det markerade läget, skruva moturs precis till det klickar igen och upprepa steg 6-8 tills skruven står i det markerade läget som gjordes i steg 5 (klickets läge flyttar sig normalt lite medurs för varje gång luckan öppnas).
 9. Dra åt låsskruven (torx) till vänster om justerskruven. Synkroniseringen är klar.

  

BMWs metod (rekommenderas inte)

 

Det finns en tredje metod i E30 repair manual no 7, 07/90, 01 51 9 77 0 561 och monteringsanvisning för EM sufflett 01 29 9 783 716 V/90 som bygger på att suffletten ställs i sitt ändläge S1A (stängd sufflett med max upplyft bakre båge). Även om den fungerar i teorin är den omständlig att genomföra i praktiken eftersom vred nr 5 måste föras till läget S1A för hand och förbli där medan luckan står i ett mellanläge under inkopplingen. Dessutom kommer buggen i styrboxen att aktiveras med denna metoden.

 

 

Tillbaka
|Start| |Nyheter| |FAQ| |Modeller| |318iC M Design| |325iC M Technic| |M3 Cabrio| |Baur TC| |Original Utrustning| |Suffletten| |Tekniska Data| |Köpguiden| |Historik| |Vagnpark| |GDS| |Delar & Tillbehör| |Underhåll| |Litteratur| |Länkar| |Forum Autopower|